Menu Podmiotowe menu ikonka

Klauzula informacyjna RODO

  • 31 sierpnia 2021 11:22

Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (zwanego dalej: RODO) Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych w osobie Moniki Domino-Wolańczyk.

Z Inspektorem można się skontaktować: e-mail: iod@pbgitr.geodezja.pl, tel.: 602-644-387, lub korespondencyjnie na adres Biura: ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów, tel.: 017 743 32 92, e-mail: rodo@pbgitr.geodezja.pl.

2. Biuro powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Monika Domino-Wolańczyk), z którym można się skontaktować, e-mail: iod@pbgitr.geodezja.pl, tel. 602-644-387 lub korespondencyjnie na adres Biura: ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) realizacji przez Administratora zadań publicznych w zakresie geodezji i kartografii, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO, b) realizacji postepowań rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i c RODO, c) realizacji zawartych umów. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (w zależności od celu przetwarzania wskazanego w pkt 3): a) przez okres 5 lat, b) przez okres niezbędny do realizacji umów, realizacji obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron, c) nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz procedur wewnętrznych dotyczących niszczenia dokumentacji. W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w granicach określonych w przepisach prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (w zależności od celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 powyżej) jest: a) jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji zadań publicznych przez Administratora; b) nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w prowadzonych przez Biuro postępowaniach rekrutacyjnych; c) nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umów.

Przejdź do wpisu
Powrót