Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dostawa 8 samochodów osobowych z napędem 4×4
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/2/2022


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp 

Przejdź do wpisu
  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dostawa 8 samochodów osobowych z napędem 4×4
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/2/2022


Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

800 000,00 zł brutto


 

Przejdź do wpisu
  •  


ZMIANA TREŚCI SWZ


 

Przejdź do wpisu

Odpowiedzi na pytania

  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawa 8 samochodów osobowych z napędem 4×4


Zamawiąjący działając na podstawie  art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujeponiżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Przejdź do wpisu
  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
 
Dostawa 8 samochodów osobowych z napędem 4×4
 
Termin składania ofert: do dnia 15.09.2022 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: w dniu 15.09.2022 r. o godz. 10.30
 
Identyfikator postępowania na miniPortalu: cfd31cf2-1a8e-463a-8e58-f3dc7eeeee75


Numer ogłoszenia TED: 2022/S 155-440710
 
 

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • 10 października 2022 11:18

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa 8 samochodów osobowych z napędem 4x4”
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/2/2022


Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Przejdź do wpisu
Powrót