Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego"
z podziałem na części:
Część 5: „Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor” – ilość 3 szt.

PBG.AG-3321/1/2022
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Przejdź do wpisu
  •  

 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego"
z podziałem na części:
Cześć 1: „Komputer stacjonarny” – ilość 60 szt.
Część 2: „Monitor” – ilość 120 szt.
Część 3: „Komputer przenośny” – ilość 13 szt.
Część 4: „Macierz dyskowa” – ilość 1 szt.

PBG.AG-3321/1/2022
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  •  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego"
z podziałem na części:
Część 8: „Zintegrowany ploter A0 ze skanerem” – ilość 1 szt.

PBG.AG-3321/1/2022

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp


Przejdź do wpisu
  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego"
z podziałem na części:
Część 7: „Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono” – ilość 5 szt.

PBG.AG-3321/1/2022

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego"
z podziałem na części:
Część 7: „Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono” – ilość 5 szt.

PBG.AG-3321/1/2022

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

 

Przejdź do wpisu
  •  


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego"
z podziałem na części:
Część 6: „Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor” – ilość 1 szt.

PBG.AG-3321/1/2022

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

 

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert

  •  


Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego
PBG.AG-3321/1/2022

 

Przejdź do wpisu
  •  

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/1/2022

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. zamierza przeznaczyć 833 000,00 zł brutto, w tym:
Cześć 1: „Komputer stacjonarny” – ilość 60 szt. – 360 000 zł brutto
Część 2: „Monitor” – ilość 120 szt. – 250 000 zł brutto
Część 3: „Komputer przenośny” – ilość 13 szt. – 83 000 zł brutto
Część 4: „Macierz dyskowa” – ilość 1 szt. – 30 000 zł brutto
Część 5: „Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor” – ilość 3 szt. – 27 000 zł brutto
Część 6: „Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor” – ilość 1 szt. – 2 500 zł brutto
Część 7: „Urządzenie wielofunkcyjne A4 mono” – ilość 5 szt. – 10 500 zł brutto
Część 8: „Zintegrowany ploter A0 ze skanerem” – ilość 1 szt. – 70 000 zł brutto

Przejdź do wpisu
  •  


Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami.

Termin składania i otwarcia ofert nie uległ zmianie.

Przejdź do wpisu
  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
 
„Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego”
 
Termin składania ofert: do dnia 13.07.2022 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: w dniu 13.07.2022 r. o godz. 10.30
 
Identyfikator postępowania na miniPortalu: effa4f48-6a6c-451e-9c45-7c5bbb126a5b

Numer ogłoszenia TED: 2022/S 112-314734
 
Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/effa4f48-6a6c-451e-9c45-7c5bbb126a5b

Przejdź do wpisu
Powrót