Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie”
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/5/2022
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Przejdź do wpisu
  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie”
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/5/2022

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 
Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/5/2022


 
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

224 353,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
  •  

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Przejdź do wpisu
  •  


ZMIANA TREŚCI SWZ

Przejdź do wpisu
  •  


ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Przejdź do wpisu
  •  


ZMIANA TREŚCI SWZ

Przejdź do wpisu
  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
„Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie”

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/5/2022
 
Termin składania ofert: do dnia 27.12.2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 27.12.2022 r., o godz. 10:15.


Link do postępowania na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl):

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/07a860c4-ac5d-4828-8528-63cbae6e46f0


Identyfikator (ID) postępowania na miniPortalu: 07a860c4-ac5d-4828-8528-63cbae6e46f0

Przejdź do wpisu
Powrót