Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych w 2023 r.”
Oznaczenie postępowania: PBG.WZP-3321/6/2022
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Przejdź do wpisu
  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na:
„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych w 2023 r.”
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/6/2022

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający udostępnia poniżej informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do wpisu
  •  

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w trybie podstawowym bez negocjacji na:
 
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych w 2023 r.
Oznaczenie postępowania: PBG.AG-3321/6/2022


 
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

420 000,00 zł brutto

Przejdź do wpisu
  •  ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Przejdź do wpisu
  •  

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
 
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych  w 2023 r.

Oznaczenie postępowania:
PBG.WZP-3321/6/2022
 
Termin składania ofert: do dnia 29.12.2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: w dniu 29.12.2022 r., o godz. 10:15.

Link do postępowania na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d1bb650-e153-43af-92fc-3e0496bfa43b

Identyfikator (ID) postępowania na miniPortalu: 7d1bb650-e153-43af-92fc-3e0496bfa43b


Przejdź do wpisu
Powrót