Menu Podmiotowe menu ikonka

Deklaracja dostępności

  • 27 stycznia 2023 08:43

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Data publikacji strony: 2018-04-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2023-01-26. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kazimierz Przybyszewski, adres e-mail it@pbgitr.geodezja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 743-30-83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowejlub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowejlub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Na parkingu przed budynkiem biurowym przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie,w którym zlokalizowane jest Biuro, znajduje się 5 wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika od strony ulicy Lubelskiej w Rzeszowie. Na wszystkie kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się 3 windami, z których dwie usytuowane są przy wejściu głównym i jedna z nich umożliwia zjazd do części podpiwniczonej, w której znajdują się archiwa.

Dostępność toalety

Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją przyzywową.

Przejdź do wpisu
Powrót